Privacyverklaring PedicureStudio Sjanet


Uw privacy is belangrijk voor mij. PedicureStudio Sjanet hecht dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik dan ook transparante informatie geven hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

PedicureStudio Sjanet verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).PedicureStudio Sjanet begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat regelmatig de gegevens
moet worden gecontroleerd en aangepast.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
De volgende persoonsgegevens worden door PedicureStudio Sjanet verwerkt:

Gewone persoonsgegevens

- Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
- Titel
- Adres
- Postcode
- Plaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Inloggegevens bij gebruik online afsprakensysteem (gebruikersnaam/wachtwoord)

Bijzondere persoonsgegevens
- Gegevens over uw gezondheid

Deze worden alleen genoteerd indien dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer u diabetes of reuma heeft, maar ook wanneer u voetklachten heeft. Dit met als doel om te zien of er vooruitgang is bij problemen.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door PedicureStudio Sjanet verwerkt en opgeslagen en niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor administratieve doeleinden, het informeren over afspraken en financiële doeleinden. De verwerking van deze gegevens beperkt zich enkel tot die gegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Om uw persoonsgegevens te beveiligen heb ik passende maatregelen getroffen zodat dit gewaarborgd is. Uw persoonsgegevens zal ik niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PedicureStudio Sjanet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen en die niet door mensen beïnvloed wordt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 7 jaar. De administratie dient voor de Belastingdienst 7 jaar bewaard te worden. U kunt ons op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. PedicureStudio Sjanet kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet gelijk te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is en het bewaren van deze gegevens geen grote inbreuk maakt op uw privacy. 

 

Privacy policy vindbaar, verwijzing in documenten
PedicureStudio Sjanet heeft de privacy policy zichtbaar gemaakt op de website.
PedicureStudio Sjanet verwijst voor alle aanmeldingsformulieren waarin persoonsgegevens staan naar de privacy policy op de website.

 

Verstrekking aan derden
PedicureStudio Sjanet kan de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven diensten. PedicureStudio Sjanet maakt gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving en het online afsprakensysteem en het verzorgen van de (financiële) administratie.

PedicureStudio Sjanet geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst afgesloten is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Toegangsbeveiliging computers
PedicureStudio Sjanet heeft persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.

 

Software en antivirus software up-to-date
PedicureStudio Sjanet heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om
automatisch updates op te halen en te installeren. Opslaan alleen binnen de EU.
PedicureStudio Sjanet verklaart dat zij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die
gevestigd zijn buiten de EU.

 

Toestemming voor direct marketing en bij minderjarigheid
PedicureStudio Sjanet vraagt vooraf altijd toestemming voordat iemand benaderd wordt via digitale direct
markering.
PedicureStudio Sjanet verklaart dat alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt worden als daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

PedicureStudio Sjanet maakt gebruik van Google Analystics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

PedicureStudio Sjanet verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.
De website www.pedicurestudiosjanet.nl maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Recht omtrent uw gegevens, inzien\aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PedicureStudio Sjanet. U heeft het recht om gegevens over te dragen. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie stuur. Het kan zijn dat ik u vraag om u eerst te legitimeren voordat ik gehoor geef aan een verzoek.

 

Vragen en klachten

PedicureStudio Sjanet neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@pedicurestudiosjanet.nl

Wanneer u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen heeft kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. Doet u dit bij voorkeur via de email.

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft dan verzoek ik u hierover contact met mij op te nemen. PedicureStudio Sjanet zal er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. U heeft echter altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacyverklaring

PedicureStudio Sjanet behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld in te zien, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens:
PedicureStudio Sjanet
Medisch Pedicure: Sjanet Bijl-Jongejan
Deestraat 48 A , 4693 CH POORTVLIET

info@pedicurestudiosjanet.nl

Deze privacyverklaring treedt in werking op 1 januari 2022.